• تلفن ثابت به همراه کدشهر و بدون فاصله
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, jpeg, pdf, png.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .