دی 17, 1397

فدراسیون حرفه ای نمایشگاه ها و جشنواره های گردشگری ایران

 فدراسیون حرفه ای نمایشگاه ها و جشنواره های گردشگری ایران تشکیل گردیده است. این فدراسیون...
اخبار
دی 17, 1397

تعامل صنایع دستی و راهنمایان ، یکی از مصوبات شورای سیاست گذاری توسعه پایدار گردشگری اصفهان

تعامل صنایع دستی و راهنمایان ، اجرای یکی از مصوبات اولین جلسه شورای سیاست گذاری...
Uncategorized @fa اخبار
دی 17, 1397

اصفهان 2020 ، شهر گردشگری و میراث فرهنگی ، سومین نشست شورای سیاستگذاری استان اصفهان

اصفهان 2020 ، شهر گردشگری و میراث فرهنگی ، سومین نشست شورای سیاستگذاری گردشگری استان...
Uncategorized @fa
دی 17, 1397

حضور کارگروه توسعه گردشگری پایدار در اولین نمایشگاه صنایع خلاق اصفهان

حضور کارگروه توسعه گردشگری پایدار در اولین نمایشگاه صنایع خلاق اصفهان به گزارش روابط عمومی...
Uncategorized @fa