تعامل صنایع دستی و راهنمایان ، یکی از مصوبات شورای سیاست گذاری توسعه پایدار گردشگری اصفهان

تعامل صنایع دستی و راهنمایان ، اجرای یکی از مصوبات اولین جلسه شورای سیاست گذاری توسعه پایدار گردشگری اصفهان در راستای تعامل صنایع دستی و راهنمایان گردشگری اولین نشست کارشناسی انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان صنایع دستی اصفهان و انجمن راهنمایان گردشگری اصفهان با حضور معاونت محترم صنایع دستی استان اصفهان برگزار گردید. به نقل […]

ادامه خواندن