گزارشی کوتاه از آخرین روز یازدهمین نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان

گزارش کوتاه از آخرین روز یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان 31 خرداد 1398 اصفهان پل تاریخی شهرستان 

ادامه خواندن

یازدهمین نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی

پوستر یازدهمین ننمایشگاه گردشگری و صنایع دستی در اصفهان

با توجه به اینکه صنعت گردشگری سومین صنعت درآمدزا در جهان محسوب میشود، میتوان مهم ترین اهداف یازدهمین نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی را، جذب گردشگر و ارتقا جایگاه صنعت گردشگری در جامعه است را به مرحله اجرا درآورد. با توجه به اینکه شهر اصفهان بعد از تهران و مشهد شهر سوم پهناور در اصفهان […]

ادامه خواندن